Шинэ мэдээ

ҮНДЭСНИЙ УРЛАГИЙН ИХ ТЕАТРЫН УРАН САЙХНЫ УДИРДАГЧ,

УРЫН САНГИЙН ЭРХЛЭГЧ, УРЛАГ СУДЛААЧ, УДИРДААЧ

АЛТАНГЭРЭЛ ОВОГТОЙ ЦЭДЭН-ИШИЙН ТОВЧ ТҮҮХ.

¯íäýñíèé äóó á¿æãèéí ýðäìèéí ÷óóëãûí уран сайхны удирдагч, урын сангийн эрхлэгч, урлаг судлаач, удирдаач À.Öýäýí –Èø íü 1952 îíы 1-р сарын 18-нд Óëààíáààòàð õîòын 1-р амаржих газарт òºðñºí. Àì á¿ë 2. Õàëõ, ýðýãòýé.

1964 îíä Нèéñëýëèéí 3-ð 10 æèëèéí ñóðãóóëüä 4 æèë ñóðàëöàí 1964 îíîîñ ÕÁÄÑ-èéí àðäûí õºãæìèéí àíãèä ýëñýí îðæ ÌÓÃÆ Ñ.Öýâýëìààãèéí óäèðäëàãà äîð õóó÷èð õºãæìèéí ìýðãýæëýýð 7 æèë ñóðàëöàí òºãñсºí.

1971 îíîîñ ÓÀÄÁ×-ûí àðäûí íàéðàë õºãæèìä õºãæèì÷íººð àæèëëàæ áàéãààä 1973 îíä ÎÕÓ-ûí Ñâåðäëîâñê õîòûí Ï.È. ×àéêîâñêèéí íýðýìæèò õºãæìèéí Ó÷èëèùèéí õºãæìийн îíîë, çîõèîìæèéí àíãèä ýëñýí îðæ ñóðàëöñàí. 1976 îíä óã ñóðãóóëèà ä¿¿ðãýýä Ì.Ï. Ìóñîðãñêèéí íýðýìæèò Óðàëûí Õºãæìèéí èõ ñóðãóóëь /Консерватория/-èéí õºãæèì ñóäëàë, óäèðäàà÷èéí àíãèä ñóðàëöàí 1981 îíä òºãññºí. 2002 îíä ÎÕÓ-ûí Åêàòåðèíáóðã õîòûí õºãæìèéí èõ ñóðãóóëüä ìàãèñòðèéí çýðýã õàìãààëæ, 2003 îíîîñ ÑÓÈÑ-èéí äîêòîðàíòóðò óðëàã ñóääàëûí ìýðãýæëýýð ñóðàëöан дүүргэсэн.

1981 îíîîñ ÕÁÄÑóðãóóëüä õºãæìèéí îíîë, ò¿¿õ, óäèðäàà÷èéí ìýðãýæëýýð áàãøèëæ áàéãààä Сîёëûí ÿàìíû ñàéäûí òóøààëààð òóñ ÿàìíû óðàí á¿òýýëèéí õýëòñèéí ìýðãýæèëòíýýð 1984-1987 îíóóäàä àæèëëàж 1987 îíû 10-ð ñàðààñ ҮУИТ-ûí äàðãààð òîìèëîãäîí àæèëëàñàí. 1988 îíû 1-ð ñàðààñ òóñ ÷óóëãûí óðàí ñàéõíû óäèðäàã÷èéí àæëûã õàâñðàí ã¿éöýòãýñýí.

1990 îíû 6-ð ñàðààñ ÁÍÌÀÓ-ûí Ñàéä íàðûí Ǻâëºë улмаар Çàñãèéí ãàçàðò ñî¸ë óðëàãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí ðåôåðåíòýýð àæèëëàí 1992 îíû 11-ð ñàðààñ Сî¸ë óðëàãèéí õºãæлèéí õîðîîíä õýëòñèéí äàðãà, 1993 îíîîñ Сî¸ëûí ÿàìàíä ìýðãýæèëòýí, õýëòñèéí äàðãààð òîìèëîãäîí àæèëëàñàí бөгөөд 1994 îíîîñ ¯íäýñíèé äóó á¿æãèéí “Ò¿ìýí ýõ” ÷óóëãûí äàðãà, óðàí ñàéõíû óäèðäàã÷, Үндэсний Ñî¸ë Аìðàëòûí Х¿ðýýëýíãèéí åðºíõèé íàéðóóëàã÷ààð òóñ òóñ àæèëëàñàí. 1998 îíû 3-ð ñàðààñ ÓÀÄÁ×-ûí ã¿éöýòãýõ çàõèðàë, 2003 оны 4-ð ñàðààñ òóñ ÷óóëãûí ìàðêåòèíã ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé àëáàíû äàðãà, 2004 оны 4-ð ñàðààñ ¯ндэсний Èх Íайрал Õºãæìèéí óäèðäàà÷, óðûí ñàíãèéí ýðõëýã÷èéí ¿¿ðýãò àæëûã õàâñðàí ã¿éöýòãýæ, 2006 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн БСШУ-ны сайдын 05 тоот тушаалаар тус чуулгын даргаар томилогдон ажиллаж байгаад 2012 оны 3-р сарын 27-нд тэтгэвэрээ тогтоолгон улмаар тус чуулгын урын сан, хүний нөөцийн менежерийн албыг хавсран гүйцэтгэж, 2014 оны 8-р сараас тус чуулгын удирдаач, урын сангийн ажлыг хавсран гүйцэтгэж байна. А.Цэдэн-Иш нь 2015 оны 4 сараас тус чуулгын уран сайхны удирдагчаар түр, 8 сараас Уран сайхны удирдагчаар жинхлэн ажиллах болов.

À.Öýäýí-Èø íü нийт àæèëëàõ õóãàöààíäàà Òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäàõ áàéãóóëëàãóóäààñ òîìèëñîí àëáóóäûã íýð òºðòýé áèåë¿¿ëæ èðñýí áºãººä ººðèéí ýçýìøñýí ìýðãýæëýýðýý ¿ð á¿òýýëòýé àæèëëàí äóíä, äýýä ñóðãóóëèóäàä äàâõàð áàãøèëæ èðëýý.

Àæèë õºäºëìºðèéí çýðýãöýý îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãà, Òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäàä ñîíãóóëüò àæèë õèéæ Ìîíãîëûí Õºãæìèéí Çîõèîë÷äûí Õîëáîîíû òýðã¿¿ëýã÷, “Ìîíãîë Õººìýé “ õîëáîîíû òýðã¿¿íýýð, Ìîíãîë-Ñîëîíãîñûí Íàéðàìäàë íèéãýìëýãèéí äýä òýðã¿¿í, òýðã¿¿ëýã÷, Ìîíãîëûí óðòûí äóóíû õîëáîîíû òýðã¿¿ëýã÷, Ìîíãîë àðäûí äóó, õºãæèì ñóäëàëûí Îëîí Óëñûí òºâèéí òýðã¿¿ëýã÷ çýðýã хариуцлагатай ажлыг õàøèæ ирэв.

Òºâèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãóóäàä îëîí æèë ñî¸ë óðëàãèéí òàëààð ø¿¿ìæ, ñóäëàëûí ºã¿¿ëýë áè÷èæ ðàäèî, òåëåâèçýä óðëàãèéí òîéì, çîõèîìæèò íýâòð¿¿ëã¿¿äèéã òîãòìîë áýëòãýí íÿãò õàìòûí àæèëëàãààтай àæèëëàäàã бөгөөд “Хөгжим”, “Хөгжил” нэртэй судалгаа, сурталчилгаа, шүүмжийн хос номыг 2009 онд хэвлүүлсэн юм.

À.Öýäýí-Èø íü 1982 оноос эхлэн ãàäààäûí îëîí îðîíä óðëàãèéí õàìòëàã, õýñãèéã àõëàí ÿâæ ººðèéí îðíû àðäûí óðëàãèéã äýëõèéí îëîí óëñàä ñóðòàë÷ëàõàä èäýâõ ç¿òãýë ãàðãàí àæèëëàæ áàéíà. Àçè, Åâðîïûí 20 ãàðóé îðîíä àéë÷ëàõäàà ìîíãîëûí àðäûí óðëàãèéí òóõàé ëåêö , ÿðèà, íèéòëýë ãàðãàí ìîíãîëûí æ¿æèã÷äèéí áè÷ëýã CD-ã õèéëãýж ìîíãîë ñóäëàëä õóâü íýìðýý îðóóëæ ирлээ. ÄÇÎ-íû XII-XIII-ð èõ íààäìûí óðàí ñàéõíû óäèðäàã÷, ÇÕÓ, Ãåðìàí, Ïîëüø çýðýã îðîíòîé õèéñýí çàëóó÷óóäûí 5 óäààãèéí íààäìûí çîõèîí áàéãóóëàã÷, уран сайхны удирдагч, íàéðóóëàã÷ààð àæèëëàñàí.

À.Öýäýí-Èø íü äîòîîä ãàäààäûí òºð îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãóóäûí øàãíàëààð øàãíàãäàæ áàéñíû äîòîð ßïîí óëñûí “Ìèí Îí” õºãæìèéí íèéãýìëýã /1987/, ÁÍÑÓ-ûí ׺뺺ò óðàí á¿òýýë÷äèéí õîëáîîíû îäîí, äèïëîì /1997/, Монголын Залуучуудын Эвлэлийн Төв Хорооны “Çàëóó÷óóäûã õàëàìæëàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷” ìåäàëü, Ìîíãîë Óëñûí “Ñî¸ëûí òýðã¿¿íèé àæèëòàí” öîë òýìäýã /2001/, Ì¯Ý õîëáîîíû ”Õ¿íäýò òýìäýã” /2003/, Ìîíãîëûí õºãæìèéí çîõèë÷äûí õîëáîîíû øàãíàë /2004/, Òºðèéí äýýä øàãíàë “Àëòàí ãàäàñ“ îäîí /2005/, МХЗХолбооны шагнал, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны “Хүндэт тэмдэг”-ээð /2006/, Монголын Хөгжмийн зохиолчдын холбооны шагнал /2009/-аар òóñ òóñ øàãíàãäñàí.

А.Цэдэн-Ишийг 2007 онд Монгол Улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд соёл, урлагийн салбарт он удаан жил удирдан зохион байгуулах ажилд онц идэвх зүтгэл гарган ажилласан болон ардын уламжлалт урлагийг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмэр, соёл урлагийн судалгаа, сургалт сурталчилгааны ажилд мэдлэг чадвар авъяас билэгээ зориулан амжилт гаргасныг үнэлж “МОНГОЛ УЛСЫН УРЛАГИЙН ГАВЪЯАТ ЗҮТГЭЛТЭН“ цолоор шагнасан байна.

  • admin
  • 3 жил, 2 сар өмнө
  • 0 Сэтгэгдэл