Ерөнхий чиг үүрэг

Үндэсний урлагаар иргэдэд үйлчлэх

Үндсэн чиг үүрэг

  • Байгууллагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаа

  • Бүтээгдэхүүний (Урын сан) бодлого, үйл ажиллагаа

  • Үйлчилгээний орчин нөхцлийг сайжруулах бодлого, үйл ажиллагаа