Grand Theatreүйлчилгээний албаЖижүүр С.Дашдорж

Жижүүр С.Дашдорж

Овог,нэр: Сүхбаатар Дашдорж

Төрсөн газар: Дорнод аймаг