Grand Theatreүйлчилгээний албаТайзны ажилтан Б.Баасанжав

Тайзны ажилтан Б.Баасанжав

Овог,нэр: Баттулга Баасанжав

Төрсөн газар: Сүхбаатар аймаг