Grand Theatreүйлчилгээний албаҮйлчилгээний ажилтан Х.Баянцагаан

Үйлчилгээний ажилтан Х.Баянцагаан

Овог, нэр: Хажидсүрэн Баянцагаан

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот