Grand Theatreүйлчилгээний албаҮйлчилгээний ажилтан Д.Дуламсүрэн

Үйлчилгээний ажилтан Д.Дуламсүрэн

Овог, нэр: Даваадорж  Дуламсүрэн

Төрсөн газар: Өвөрхангай аймаг Баян-Өндөр сум