Grand Theatreүйлчилгээний албаХувцасны эрхлэгч Я.Гэрэлчимэг /СТА/

Хувцасны эрхлэгч Я.Гэрэлчимэг /СТА/

Ягаан овогтой Гэрэлчимэг

Хувцасны эрхлэгч

ҮУИТеатр                 Хувцасны эрхлэгч                                                         2002 он

Гавьяа шагнал:

  • Үйлдвэрчний Эвлэлийн Соёлын Тэргүүний Ажилтан                 2015 он
  • Жуух бичиг                                                                                                 2007 он
  • Монгол Улсын  Соёлын Тэргүүний Ажилтан                                  2020 он