Grand Theatreүйлчилгээний албаТайзны ажилтан Ч.Ариунбаяр

Тайзны ажилтан Ч.Ариунбаяр

Овог, нэр: Чинзориг Ариунбаяр

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот